Infolinka 954 200 200

Proč mi byla zřízena profesní datová schránka?

Proč mi byla zřízena profesní schránka?

V souladu s novelizovaným zněním § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jsou zřizovány nové „profesní“ datové schránky podnikající fyzické osoby autorizovaným architektům, inženýrům, technikům, úředně oprávněnému zeměměřickému inženýrovi (dále jen “autorizované osoby”), a to na základě zápisu příslušných osob v zákonem stanovené evidenci (evidence příslušných profesních komor). Nové profesní datové schránky jsou nově zřizovány na základě změnového zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona. V případě, že se na daný subjekt vztahuje povinnost mít zřízenu novou profesní schránku, je pak role správce Informačního systému datových schránek zákonnou povinnost dodržet a datové schránky bez dalšího zřídit (v opačném případě by správce nedostál povinnosti, která mu vyplývá ze zákona). (Pozn. - předkladatelem změnového zákona nebyl správce ani provozovatel ISDS, nýbrž Ministerstvo pro místní rozvoj), kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, který novelizoval § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. přidáním nových profesí (tzv. autorizovaných osob). O finálním znění zákona a schválení vládního návrhu následně rozhodl zákonodárce (Parlament ČR) – správce ani provozovatel ISDS zde tudíž není předkladatelem, iniciátorem či schvalovatelem dané legislativní změny, která má za následek zřizování nových profesních datových schránek.

Digitální a informační agentura (DIA) jakožto zřizovatel datových schránek, má zákonnou povinnost zřídit nové profesní schránky autorizovaných osob, a to i v případě, že tato osoba již jednu či více datových schránek podnikajících fyzických osob zřízených na živnost, či zákonem stanovenou profesi či profese má. DIA je při zřizování schránek vázána postupem dle § 4 zákona č. 300/2008 Sb., kdy platí pravidlo, že je-li tatáž osoba současně podnikající fyzickou osobu (neprofesní podnikající fyzickou osobou), advokátem, daňovým poradcem a insolvenčním správcem, autorizovanou osobou, apod., je jí pak povinně zřízena samostatná datová schránka ke každé z těchto “položek” zvlášť. Pravidlo pro zřizování datových schránek v § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. se vztahuje na každou taxativně vymezenou skupinu, kterým je schránka zřízena ze zákona, zvlášť, nikoli však tak, že všechny entity budou mít dohromady jednu datovou schránku slučující jednotlivé profese a neprofesní schránku zřizovanou pro podnikající fyzické osoby. Typy datových schránek se proto liší podle typu subjektu/profese, pro který má být datová schránka zřízena. Nejedná se tedy o duplicitní zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby, nýbrž o povinné zřízení datové schránky této osobě jakožto zákonem nově stanovené profesi.

Uvedenému výkladu ostatně svědčí i důvodová zpráva k zákonu č. 300/2008 Sb. a byl podpořen rovněž judikaturou (rozsudek Nejvyššího správního soudu uveřejněný pod č. j. 7 Afs 46/2010-51 ze dne 15. července 2010). Důvodová zpráva k zákonu č. 300/2008 Sb. k této otázce doslova uvádí: „pro advokacii, daňové poradenství (Pozn. – týká se i dalších, novelizacemi zákona postupně přidaných profesí) se zřizuje samostatná datová schránka podnikající fyzické osoby“. Současně je zde stanoveno, že z pravidla § 4 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. se k profesím uvedeným v § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 300/2008 Sb. při zřizování tzv. profesní datové schránky dle uvedeného ustanovení zákona uplatní výjimka).

Lze nově zřízenou profesní schránku znepřístupnit (zrušit) a za jakých podmínek?

Pokud autorizovaná osoba profesi ve skutečnosti již nevykonává a přeje si datovou schránku znepřístupnit, je potom jedinou možností se nechat u příslušné profesní komory, která jej vede v evidenci svých členů, vymazat. Profesní datová schránka pak bude tímto úkonem automaticky znepřístupněna a následně i po třech letech od znepřístupnění zrušena. O znepřístupnění datové schránky podnikající fyzické osoby či tzv. profesní datové schránky zřizovaných obou na základě zápisu v zákonem stanovené evidenci proto není třeba a nelze žádat, tyto schránky je možné pouze automaticky znepřístupnit či nezřídit až na základě předchozího výmazu ze zákonem stanovené evidence u příslušné profesní komory (Pozn. – určení konkrétní profese a komory je třeba operátorem dovodit z typového označení konkrétní DS ve spojení s číselníkem DS, nové profesní DS nelze ve většině případů dohledávat přes IČO, nejsou v ROS, nelze u nich tedy ani danou profesi/agendu skrze kukátko do ROS dohledávat, vyhledávat doporučuji skrze jméno, příjmení, dat. nar.).

Je možné datovou schránku sloučit s ostatními stávajícím schránkami, kam mám přístup? Nebo jak tuto situaci řešit?

Souběžně lze tedy ze zákona vlastnit datové schránky vícero typů (např. datová schránka fyzické osoby, datová schránka podnikající fyzické osoby, datovou schránku podnikající fyzické osoby - profesní a datovou schránku právnické osoby, pokud je osoba např. statutárním orgánem spolku), které nelze v rozporu se zákonem sloučit do jedné „původní“ datové schránky, ale všechny své datové schránky si lze připojit do Portálu občana, kde do nich bude jednoduchý přístup na jednom místě. Stejně tak lze do datové schránky snadno přistupovat z mobilního zařízení po instalaci aplikace Mobilní klíč eGovernmentu, ke které si lze uvedené schránky připojit. Rovněž identitou občana (např. prostřednictvím elektronického bankovnictví, tj. bankovní identitou) lze do všech datových schránek přistupovat jedním identitním prostředkem.

Co dělat v případě, že pouze nechci novou datovou schránku aktivně používat, resp. nechci ukončit podnikání, tj. členství v příslušné komoře a schránku mít znepřístupněnou?

Pokud si držitel DS profesní datovou schránku nepřeje sám aktivně používat a nechce se nechat z příslušných evidencí vymazat, je možné určit osobu (např. rodinného příslušníka, účetní apod.), která bude mít přístup do jeho datové schránky v roli pověřené osoby. Informace k obsluze datové schránky Pověřenou osobou jsou zveřejněny zde: Pověřené osoby a Administrátoři

Co dělat v případě, že údaje vedené o datové schránce jsou nekorektní?

Datové schránky autorizovaným architektům, autorizovaným inženýrům, autorizovaným technikům a úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům jsou zřizovány na základě zápisu v zákonem stanovené evidenci, resp. a to na základě údajů poskytnutých od profesních komor z jejich evidence do informačního systému datových schránek. V případě zjištěných nesrovnalostí se zřízením datové schránky nebo údajů vedených o autorizované osobě v datové schránce je nutné se obrátit na příslušné komory nebo profesní organizace jakožto poskytovatele dat, z jejichž evidencí informační systém datových schránek čerpá.

Jste tu poprvé nebo máte dotazy netýkající se profesních datových schránek?

Pokračujte na následující článek.