Infolinka 954 200 200
Důležité informace Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) a Informační linka ISDS

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮDigitální a informační agentura
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Elektronická adresa: gdpr@dia.gov.cz
ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮV ISDS jsou uloženy tyto osobní údaje o subjektu údajů:
Údaje o fyzických osobách v ISDS, které jsou vždy součástí buď:
- popisu uživatele ISDS nebo
- popisu datové schránky zřízené k fyzické osobě.
Zpracovávány jsou údaje uvedené v§14 a §15 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 300/2008 Sb.), jedná se převážně o identifikační, kontaktní a adresní údaje.
ISDS nezpracovává obsah datových zpráv. Datové zprávy jsou šifrovány tak, aby byly pro správce a zpracovatele zcela nepřístupné. Jakékoliv osobní údaje, které by v nich mohly být obsaženy, ISDS nezpracovává.
Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů:
- údaj o omezení svéprávnosti fyzické osoby - ověřováno při zřízení datové schránky;
- údaj o vzetí do vazby, nástupu do výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, o omezení na osobní svobodě z důvodu ochranného léčení nebo ochrany zdraví lidu fyzické osoby – údaje předávají ISDS soudy, věznice a detenční úřady.
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮISDS provádí zpracovávání osobních údajů ve smyslu ust. čl. 4 odst. 2 GDPR u uživatelů datových schránek a jejich zástupců či jimi pověřených osob. Osobní údaje jsou zpracovány dle ust. § 14, § 14b a § 15 zák. č. 300/2008 Sb. za účelem řádného plnění povinností uložených Správci zejména § 2, § 3, § 4 a § 8 zákona č. 300/2008 Sb. a ostatními právními předpisy.
PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮPožadavky vyplývající ze zákona č. 300/2008 Sb. a souvisejících právních předpisů (viz. Účel zpracování osobních údajů).
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮPříjemcem je výše uvedený Správce. Za účelem ztotožnění jsou identifikační údaje uživatelů ověřovány oproti referenčním údajům v základních registrech. Dalším subjektům jsou údaje předávány jen tehdy, pokud jim svědčí zákonný důvod pro přístup k údajům (např. orgány činné v trestním řízení, zpravodajské služby, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), pokud to bude nezbytné pro účely soudního řízení nebo pokud se jedná o zpracovatele, se kterými má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Identifikační údaje držitelů datových schránek jsou též zpřístupněny ostatním uživatelům ISDS za účelem identifikace příjemce datové zprávy, a to v rozsahu „identifikátor datové schránky, jméno, příjmení, adresa“ pokud je odesílatelem soukromý subjekt, a v plném rozsahu identifikačních údajů, pokud je odesílatelem orgán veřejné moci. V omezeném rozsahu „identifikátor datové schránky, jméno, příjmení, adresa“ jsou údaje též dostupné ve veřejném seznamu datových schránek.
ZÁMĚR PŘEDAT OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACISprávce osobních údajů nehodlá předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮOsobní údaje jsou v ISDS uloženy od okamžiku zřízení datové schránky (zavedení do ISDS). Doba uložení osobních údajů v ISDS není prozatím zákonem omezena/ stanovena.
PRÁVO POŽADOVAT PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮMUživatel ISDS má možnost zpracované osobní údaje zpřístupnit v Klientském portále ISDS na stránce Nastavení > Osobní údaje. Stránka obsahuje údaje spojené s jeho identitou podle Registru obyvatel (jméno, datum narození, místo a okres nebo stát narození, občanství, adresa pobytu), a dále údaje spojené s jeho účty v ISDS (přihlašovací údaje, role a oprávnění ve schránce doručovací adresa, notifikační e-mail a telefonní číslo). Pro každý jednotlivý účet je uveden zdroj osobních dat. U uživatelů ISDS, kteří nejsou ztotožnění s Registrem obyvatel (tj. údaje v ISDS nesouhlasí se žádným záznamem v Registru obyvatel), obsahuje údaje v té podobě, v jaké je předal poskytovatel dat.
PRÁVO POŽADOVAT OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮOsobní i další údaje zpracovávané v ISDS jsou získávány automatizovaně z informačních systémů veřejné správy, zejména z Registru obyvatel, Registru osob a Rejstříku OVM. Chybný údaj je nezbytné opravit ve zdrojovém registru, do ISDS se oprava promítne obvykle s jednodenním zpožděním. Osobní údaje, které nejsou získávány automatizovaně z jiných informačních systémů veřejné správy, např. údaje pověřené osoby či administrátora, zadávané držitelem či administrátorem datové schránky, lze opravit. Požadavek na opravu lze uplatnit u Správce ISDS případně prostřednictvím infolinky ISDS.
PRÁVO POŽADOVAT VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮOsobní údaje jsou v ISDS zpracovány dle ust. § 14, § 14b a § 15 zákona č. 300/2008 Sb. za účelem řádného plnění povinností uložených Správci zákonem č. 300/2008 Sb. a ostatními právními předpisy. Právo na výmaz a omezení zpracování tedy nelze uplatnit, s výjimkou práva na vymazání údajů fyzické osoby z veřejného seznamu držitelů datových schránek. Požadavek na výmaz se zadává v Klientském portálu ISDS na adrese https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/nastaveni/informace/sds.
PRÁVO POŽADOVAT OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮToto právo nelze uplatnit, protože zpracování osobních údajů se provádí na základě zákonného požadavku.
PRÁVO NA VZNESENÍ NÁMITKY PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮToto právo nelze uplatnit, protože zpracování osobních údajů se provádí na základě zákonného požadavku.
Subjekt údajů (uživatel datové schránky v roli administrátora či pověřené osoby) má nicméně právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, v případě, že jejich účet byl zřízen (tudíž i jejich osobní údaje byly zadány a v ISDS zpracovány) oprávněnou osobou bez jejich souhlasu nebo proti jejich vůli. Námitku lze uplatnit písemně u Správce ISDS nebo prostřednictvím infolinky ISDS.
PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮToto právo nelze uplatnit, protože zpracování osobních údajů se provádí na základě zákonného požadavku.
PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮNelze odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonného požadavku, nikoliv na základě uděleného souhlasu subjektem údajů.
PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADUSubjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
POVINNOST POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NÁSLEDKY PLYNOUCÍ Z NEPOSKYTNUTÍZpracování osobních údajů a jejich poskytnutí Správci vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb. a nepodléhá udělení souhlasu subjektem údajů. Neposkytnutí požadovaných údajů Správci může mít za následek, že některé úkony vyplývající ze zákona nebudou moci být realizovány – a to do doby, než subjekt údajů či zdrojový registr údajů, ve kterém jsou osobní údaje o subjektu údajů vedeny, poskytne nezbytné osobní údaje k realizaci požadovaného úkonu.
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮNeprovádí se automatizované individuální rozhodování ani profilování osobních údajů.
JINÉ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮV souvislosti s provozem Informační linky ISDS Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytnutém volajícím při hovoru na informační lince. V případě, že jsou hovory nahrávány, zpracovává Správce osobní údaje z těchto hovorů za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb, obhajoby právních nároků a pro případné řešení nepravidelností, a to na základě oprávněného zájmu Správce. Nahrávky hovorů jsou ukládány po dobu 3 měsíců, resp. po dobu nezbytnou pro obhajobu právních nároků. Volající má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Volající může svá práva uplatnit na mailové adrese: gdpr@dia.gov.cz