Infolinka 954 200 200

Z

Základní registrySpolečné označení pro registry, obsahující tzv. referenční údaje. Základní kámen pro rozšiřování služeb pro občany v rámci strategie rozvoje projektů eGovernmentu. Registry představují soubor dat a údajů, které sdílí celá veřejná správa. Ostatní registry budou čerpat údaje ze základních registrů. Základními registry jsou: Registr obyvatel (ROB), Registr osob (ROS), Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) a Registr práv a povinností (RPP).
Zaručený elektronický podpisElektronický podpis, který splňuje následující požadavky: a) je jednoznačně spojen s podepisující osobou, b) umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, c) byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, d) je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. Více viz § 2, písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění.
ZmocněnecZástupce (fyzická nebo právnická osoba), který zastupuje jinou osobu (zastoupeného, např. účastníka řízení) na základě písemné plné moci v rozsahu jím uděleného zmocnění (tj. je oprávněn za něj činit právní úkony, ke kterým ho zastoupený pověřil).
ZmocněníJednostranný právní úkon, kterým zmocnitel (zastoupený) dává třetím osobám na vědomí, že zmocněný (zástupce) je oprávněn za něj v určitém rozsahu jednat.
ZmocnitelFyzická nebo právnická osoba zastoupená jinou fyzickou nebo právnickou osobou (zástupcem neboli zmocněncem). Zmocnitel (zastoupený) plnou mocí pověřuje zmocněnce (zástupce), aby za něj jednal a činil právní úkony, ke kterým by byl sám oprávněn, a to v rozsahu, v jakém v plné moci určí.
Zneplatnění přístupových údajůZrušení možnosti přihlášení do ISDS původními přihlašovacími údaji. Pokud se jedná o přístupové údaje aktuálního uživatele datové schránky (oprávněné nebo pověřené osoby, administrátora), jsou zároveň vydány přístupové údaje nové.
Znepřístupněná datová schránkaDatová schránka, do které již nelze dodávat nové datové zprávy, s výjimkou systémových (automaticky odesílané provozní informace ze systémové datové schránky Správce nebo Provozovatele ISDS), ani z ní nelze zprávy odesílat. Umožňuje přihlášení uživatelů, kteří mají možnost přístupu k uloženým datovým zprávám na základě přidělených oprávnění.
Zpřístupnění datové schránkyPo svém zřízení je datová schránka zpřístupněna prvním přihlášením Oprávněné osoby, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů. Pokud jsou přístupové údaje rozeslány poštou, uvažuje se i náhradní doručení, viz Právní fikce. V opačném případě, kdy jsou přístupové údaje na žádost předány pomocí aktivačního linku (virtuální obálky), se za doručení považuje jen skutečné vyzvednutí přístupových údajů z aktivačního portálu. V případě, že je u datové schránky více Oprávněných osob (typicky více statutárních zástupců právnické osoby) postačuje pro zpřístupnění schránky doručení přístupových údajů nebo přihlášení libovolné oprávněné osoby. Datová schránka, která byla dočasně znepřístupněna, může být též na žádost Oprávněné osoby nebo Administrátora, opětovně zpřístupněna.
Zrušení datové schránkyDatová schránka je označena jako zrušená 3 roky po efektivním datu, kdy mělo nastat její znepřístupnění. Do zrušené datové schránky se již nelze přihlásit, ani do ní nelze dodávat datové zprávy.