Infolinka 954 200 200

S

SamosprávaForma veřejné správy spočívající ve správě územně či jinak organizovaného společenství lidí, které si své záležitosti řeší samostatně a činí rozhodnutí přímo nebo prostřednictvím volených orgánů.
Sbírka zákonůOznačení ústředního věstníku sloužícího k vyhlašování (uveřejnění plného znění) právních předpisů a dalších aktů státních orgánů, zejména ústavních zákonů, zákonů, zákonných opatření Senátu, nařízení vlády, vyhlášek ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů, nálezů Ústavního soudu a rozsudků Nejvyššího správního soudu, sdělení Ústavního soudu, rozhodnutí prezidenta republiky, sdělení ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, úplných znění ústavních zákonů a zákonů či sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby.
ScreenreaderProgram, který využijí hlavně lidé s poruchami zraku pro odečítání z obrazovky.
SHASecure Hash Algorithm – je rozšířená hašovací funkce, která vytváří ze vstupních dat výstup (otisk) fixní délky. Rozlišujeme podle úrovně složitosti SHA-1, SHA-2 apod.
SIM(Subscribe identity module) - karta s čipem obsahující identifikační informace - síť operátora, telefonní číslo, aktivované služby, kredit atd.
SMiShingOznačení pro zasílání lživých SMS zpráv.
SMS zpráva (Short Message Service)Služba je poskytovaná mobilními operátory, která spočívá v možnosti zasílání krátkých textových zpráv.
SoftwareProgramové vybavení počítače, mobilu, např. operační systém, programy.
Spisová službaZajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností.
Správce informačního systému veřejné správySubjekt, který podle zákona určuje účel a prostředky zpracování informací a za informační systém odpovídá.
Správní poplatkyPovinná nenávratná platba plynoucí do veřejných rozpočtů, za níž má poplatník nárok na ekvivalentní protiplnění ze strany správního orgánu, mající jednorázový a nahodilý charakter. V praxi to znamená, že okamžikem zaplacení poplatku správní orgán provede určitý úkon. Předmětem správního poplatku je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy prováděné orgány moci výkonné České republiky a orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy.
SSLProtokol, který poskytuje zabezpečení komunikace pomocí šifrování a autentizace komunikujících stran. Obvykle se používá k zajištění důvěrnosti komunikace mezi servery nebo mezi serverem a klientem např. při internetovém bankovnictví, sdělování důvěrných informací (jména, hesla, číslo kreditní karty ap.). Technické řešení bezpečnosti funguje na principu asymetrického šifrování.
SSL certifikátIdentifikátor komunikující strany. SSL certifikát vydává nezávislá instituce - certifikační autorita a jejím prostřednictvím je ověřena identita komunikující protistrany. Součástí SSL certifikátu jsou veřejný a soukromý klíč pro (de)šifrování přenášených dat prostřednictvím protokolu SSL.
StejnopisDalší vyhotovení listiny, smlouvy apod. mající právní účinky originálu.
Subjekty provádějící konverziKonverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy. Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti.
Systémová datová zprávaDatová zpráva automaticky odeslaná ze systémové datové schránky Správce nebo Provozovatele ISDS. Využívá se např. k oznámení o nedoručitelnosti datové zprávy, změnách přístupových účtů, upozornění k používaným doplňkovým službám, atp.. Dodávají se i do znepřístupněných datových schránek. Nelze na ně odpovědět, neukládají se do Datového trezoru, mažou se i bez doručení přihlášením po 100 dnech.