Infolinka 954 200 200

P

PhishingPodvodná technika používaná na Internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) od obětí útoku. Jejím principem je rozesílání e-mailových zpráv, které se tváří jako oficiální žádost skutečné instituce a vyzývají adresáta k zadání jeho údajů na odkazovanou stránku.
PIN(Personal Identification Number) - Bezpečnostní číselný kód. Využívá se například pro ochranu SIM karty před zneužitím.
PísemnostDokument v písemné podobě. Může nabývat listinné nebo elektronické podoby.
Platnost heslaČasový úsek, po který lze heslo použít k úspěšnému přihlášení.
Plná mocJe jednostranný právní úkon, kterým zastoupený dává třetím osobám na vědomí, že zvolený zástupce je oprávněn za něj jednat a v jakém rozsahu. Plná moc osvědčuje, že mezi zastoupeným a zástupcem existuje právní vztah. Rozlišuje se plná moc generální, která opravňuje zmocněnce ke všem úkonům, které by mohl učinit zmocnitel, a plná moc speciální, která oprávnění zmocněnce činit právní úkony za zmocnitele omezuje pouze na ty právní úkony, které zmocnitel v plné moci vymezí.
Plug-in(též zásuvný modul), je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost.
PodáníVe smyslu Správního řádu je to podání úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu (OVM). Podání je možné činit dodáním datové zprávy do datové schránky OVM.
Podnikající fyzická osobaPodnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku.
PoplatekZpravidla takové platby, jejichž použití na rozdíl od daní je již předem určeno. Poplatky jsou platby, které jsou fyzické a i právnické osoby povinny platit v souvislosti s činností příslušného státního orgánu, vyvíjenou z jejich podnětu nebo v jejich zájmu. Poplatky se zdůvodňují jako částečná úhrada za činnost státních orgánů, případně jako eventuální zábrana, aby státní orgány nebyly zbytečně zatěžovány úkony, k nimž dávají poplatníci podnět.
Poskytovatel certifikačních služebFyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která vydává certifikáty a vede jejich evidenci, případně poskytuje další služby spojené s elektronickými podpisy.
PostSignumCertifikační autorita České pošty. Vydává kvalifikované osobní certifikáty, kvalifikované systémové certifikáty, komerční certifikáty i časová razítka. Patří mezi akreditované poskytovatele certifikačních služeb v ČR.
Poštovní datová zpráva (PDZ)Službou PDZ (poštovní datová zpráva) se rozumí zasílání datových zpráv dle ust. § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění. Odeslání datové zprávy prostřednictvím služby PDZ je možné pouze v případě, že datová schránka adresáta datové zprávy umožňuje dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby v souladu s ust. § 18a odst. 1 Zákona. Služba PDZ je poskytována ve formě fakturované nebo kreditní PDZ.
Pověřená osobaFyzická osoba, kterou pověřila Oprávněná osoba k přístupu do datové schránky. Disponuje rozsahem oprávnění, které stanovila Oprávněná osoba.
Právní fikcePrávní konstrukce, která spojuje právní následky s uměle vytvořenou skutečností, která reálně neexistuje. Typickou právní fikcí je fikce náhradního doručení uplatňovaná správním řádem, občanským soudním řádem a trestním řádem, která nastupuje v případě, že fyzická osoba, jíž bylo doručováno do místa, kde se zdržuje, doručovanou písemnost vlastní vinou nepřevzala. V takovém případě je zřejmé, že ke skutečnému doručení nedošlo, avšak pro účely příslušného řízení se doručení (nazývané náhradním doručením) finguje. Adresát zásilky (ale ani nikdo jiný) není oprávněn dovolávat se toho, že zásilka nebyla doručena, neboť právní fikce je silnější než skutečnost. Obdobně funguje i doručení fikcí u datových zpráv, kde je zpráva označena za doručenou desátým dnem po dodání do datové schránky i v případě, že se žádný uživatel s právem přístupu k této datové zprávě do datové schránky nepřihlásil.
Právní mocPo procesní stránce je v právní moci rozhodnutí, proti němuž nelze podat řádný opravný prostředek. Po hmotněprávní stránce po právní moci je akt nezrušitelný, nezměnitelný a nelze s výjimkou zákonem stanovených případů znovu rozhodnout ve věci samé.
Právnická osobaPrávnickými osobami jsou sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Právnické osoby mají svůj název, který musí být určen při jejich zřízení. Při zřízení právnické osoby musí být určeno její sídlo. Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgány).
Premium SMSSMS zprávy, u kterých se cena liší od běžné ceny účtované zákazníkovi mobilním operátorem. Jsou účtované tzv. prémiovou cenou.
ProkuristaPodnikatel může udělit prokuru jedné osobě (tzv. prokura individuální) nebo více osobám (tzv. prokura hromadná). Pokud byla prokura udělena více osobám, musí návrh na zápis do obchodního rejstříku obsahovat i určení, zda každý prokurista může jednat samostatně, popř. kolik prokuristů musí jednat společně. Z pohledu přidělování přístupu do datové schránky není prokurista Oprávněnou osobou, může však být osobou Pověřenou nebo Administrátorem.
ProtokolDohodnutá metoda komunikace používaná v sítích. Specifikace popisující pravidla a procedury, které by počítačové produkty měly dodržovat při provádění aktivit na síti.
Provozní dokumentaceDokumentace informačního systému veřejné správy, která popisuje funkční a technické vlastnosti informačního systému.
Provozovatel informačního systému veřejné správySubjekt, který provádí alespoň některé informační činnosti související s informačním systémem. Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit jiné subjekty, pokud to jiný zákon nevylučuje.
PříjemceDržitel datové schránky, do které byla datová zpráva dodána.
PřílohaElektronický dokument, který je odesílán v datové zprávě.
Přístupové údajeSada informací potřebných pro přihlášení do datové schránky. V základní podobě jsou tvořeny uživatelským jménem a heslem. Volitelně si je uživatelé mohou rozšířit o osobní komerční certifikát nebo jednorázový kód (OTP).